طراحی تخت: گاردین بخش طراحی

طراحی تخت: گاردین بخش طراحی

طراحی تخت: گاردین بخش  طراحی

یکی از کارهای طراح و تصویرساز اسپانیایی رومالدو فائورا که در گاردین منتشر شده است.
 
     مجله گاردین طراحی تخت 2
 
     مجله گاردین طراحی تخت 3