ده سایت خبری محبوب در سال 2015

ده سایت خبری محبوب در سال 2015

ده سایت خبری محبوب در سال 2015

در این مقاله لیست 10 وب سایت برتر خبری دنیا به گزارش سایت الکسا ارائه شده است

Yahoo! News

1. یاهو نیوز
ترافیک ماهانه 175,000,000

google news

2. گوگل نیوز
ترافیک ماهانه150,000,000

Huffington Post

3. HuffingtonPost
ترافیک ماهانه110,000,000

CNN

4. CNN
ترافیک ماهانه 95,000,000

NY Times

5. New York Times
ترافیک ماهانه 70,000,000

Fox News

6. Fox News
ترافیک ماهانه 65,000,000

NBC News

7. NBC News
ترافیک ماهانه 62,000,000

Daily Mail

8. Mail Online
ترافیک ماهانه 53,000,000

Washington Post

9. Washington Post
ترافیک ماهانه 47,000,000

The Guardian

10. The Guardian
ترافیک ماهانه 42,000,000