دانلود کتاب : راهنمای طراحی تعاملی (Wireframing )

دانلود کتاب : راهنمای طراحی تعاملی (Wireframing )

دانلود کتاب : راهنمای   طراحی تعاملی (Wireframing )


به طور کلی Wireframe یک راهنمای تصویری کامل از وب سایت قبل از شروع طراحی سایت است در این قسمت کتاب راهنمای Wireframe برای طراحی سایت در فاز اولیه معرفی شده است
این کتاب الکترونیکی رایگان 79صفحه ای به شما می آموزد:
wireframes نقش در فرایند طراحی نمونه های اولیه
چگونه به قاب و چهارچوبی برای طراحی واکنشگرا برسیم
چگونه برای ایجاد طرح های پیچیده از wireframes استفاده کنیم
آموزش گام به گام برای ایجاد wireframes سریع نمونه های اولیه
شیوه نشان دادن تصاویر برای درک بهتر تیم


این کتاب رایگان در حال حاضر در این لینک قابل دانلود است .