طراحی تخت: تعدادی از آثار رومالدو فائورا

طراحی تخت: تعدادی از آثار رومالدو فائورا

طراحی تخت: تعدادی از آثار رومالدو فائورا

در این پست چند کار از مجموعه آثار رومالدو فائورا نمایش داده شده است. این هنرمند اسپانیایی عمداتا به طراحی و تصویر سازی دو بعدی شهرت دارد و در زمینه تصویرسازی مجموعه ای برای مجلات و روزنامه ها و همچنین شخصیت سازی طراحی سایت مشغول است.
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا1

 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا2
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا3
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا4
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا5
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا6
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا7
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا8
 
   طراحی تخت آثار برتر دنیا9